Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Overwater Assurantie Adviesbureau uitdrukkelijk afgewezen. Overwater Assurantie Adviesbureau biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

Overwater Assurantie Adviesbureau streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Overwater Assurantie Adviesbureau wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Overwater Assurantie Adviesbureau aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Overwater Assurantie Adviesbureau alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Overwater Assurantie Adviesbureau geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Overwater Assurantie Adviesbureau worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over verzekeringen, hypotheken, geldzaken, beleggingen en dergelijke of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met Overwater Assurantie Adviesbureau dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

De informatie op de site is vrijblijvend en derhalve niet bedoeld als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. In het bijzonder zijn alle prijzen op de site onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Overwater Assurantie Adviesbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke fouten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Overwater Assurantie Adviesbureau dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Overwater Assurantie Adviesbureau onderhouden en Overwater Assurantie Adviesbureau heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Overwater Assurantie Adviesbureau geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Overwater Assurantie Adviesbureau dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Overwater Assurantie Adviesbureau.

Virussen

Overwater Assurantie Adviesbureau garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.